Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri

9. Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri

9.1. Giriş İşlemleri   iş akış şeması

Üniversitemiz birimlerince satın alınan taşınırlar, taşınır otomasyonuna işlenerek Taşınır İşlem Fişleri düzenlenir. Bu düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri ödeme emri belgesi ekinde ödeme işlemi ile birlikte muhasebeleştirme işlemi yapılır. Satın alınan taşınırların giriş işlemleri, bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi, sayım fazlası taşınırların girişi, iade edilen taşınırların girişi, devir alınan taşınırların girişi, tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi ve iç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri gerçekleştirilir. Üniversitemiz Birimlerine yapılan bağış Taşınır İşlem Fişlerinin muhasebeleştirme işlemi muhasebe servisince yapılır.

9.2. Çıkış İşlemleri   iş akış şeması

Üniversitemiz Birimlerince 3 ayda bir gönderilen tüketim (Taşınır İşlem Fişleri) malzemeleri listesine istinaden ambardan çıkarılan malzemelerin çıkış kayıtları yapılır. Tüketim suretiyle çıkış, kullanım suretiyle çıkış, devir suretiyle çıkış, yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı, satış suretiyle çıkış, kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış ve hurdaya ayırma nedeniyle çıkış işlemleri yapılır. Üniversitemiz birimlerince usulüne uygun olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğüne gönderilen Taşınır İşlem Fişleri muhasebeleştirilerek kayıt işlemleri tamamlanır.

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliğiyle belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve birer nüshası (imzaları tamamlanmış olarak) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğüne gönderilir.

9.3. Devir İşlemleri   iş akış şeması

Üniversitemiz birimlerinin ambarları arasında veya diğer kurumlardan yapılan devir Taşınır İşlem Fişleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğüne gönderilir. Taşınır İşlem Fişlerinin kayıt işlemleri yapılarak muhasebeleştirilmesi sağlanır.