Kuruluş Mevzuatı

I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER:

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanun’un 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 5436 Sayılı Kanun ile değişik 60’ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1/1/2006 tarihi itibarıyla kurulmuştur.


II. DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN FONKSİYONLARI VE YAPILANMASI

FONKSİYONLARI:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

a) Stratejik yönetim ve planlama


1) Misyon belirleme
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme


1)   İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2)   İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3)   İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi


1)   Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
2)   Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3)   İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Malî hizmetler


1)   Bütçe ve performans programı.
2)   Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3)   İç kontrol

III. TEŞKİLAT YAPISI


Başkanlığımız;
-    Bütçe ve Performans Programı Birimi,
-    Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi,
-    İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi,
-    Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.