4. Diğer İşlemler

4.1. Vezne İşlemleri  iş akış şeması

TTeminat mektupları geçici ve kesin olmak üzere ikiye ayrılır. İlgililer tarafından getirilen teminat mektupları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine sevk edilip, Mali Yönetim Sistemince (MYS) muhasebeleştirme işlemi yapıldıktan sonra kasada muhafaza edilir. Teminat mektupları mevzuatına uygun olarak vekâlet, SGK ve vergi borcuna bakılarak ilgililere iade edilir.

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  4.2. İcra İş ve İşlemleri  iş akış şeması

  Hukuk Müşavirliğinden ve İcra Dairelerinden gelen haciz ve icra ile ilgili yazılar incelenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine sevk edilir. Gelen yazılar ilgili memur tarafından kontrol edilerek kesinti defterine isim, borç tutarı, kesinti oranı ve alacaklı kısımları işlenerek, ilgili icra daireleri ve Personel Dairesi ile yazışmalar yapılır.

  Mali Yönetim Sistemindeki (MYS) veriler ile kesinti defterindeki veriler karşılaştırılması yapılır. Hata varsa düzeltilir. Maaş kesinti listeleri ilgili memur tarafından kontrol edilir. Mali Yönetim Sistemindeki (MYS) veriler ile karşılaştırılması yapılır. Hata mevcutsa düzeltme işlemi gerçekleştirilir. Kanunda belirtilen icra dairelerinin hesaplarına aktarılır.

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  4.3. Emanet İş ve İşlemleri  iş akış şeması

  Maaş ve ücretlerden kesilerek emanete alınan SGK primi, vergi, sendika aidatları, icra vb. kesintilerin MYS sistemindeki onayı yapılmış evrakların kontrolü yapılır.

  Mevzuatına göre kesilen vergiler takip eden ayın yirmi üçüne kadar beyan edilip yirmi altısı akşamına kadar ilgili vergi dairesinin banka hesabına aktarılır.

  Kefalet ve sendika aidatları ödemeleri, ilgili ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı ve ilgili sendikaların hesabına aktarılır.

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  4.4. Ay ve Yıl Sonu İşlemleri  iş akış şeması

  Ay sonu işlemleri takip eden ayın beşinci günü akşamına kadar aylık mizan inceledikten sonra Mali Yönetim Sistemi (MYS) aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

  Yılsonu devir işlemi gerekli kontroller yapıldıktan sonra ocak ayı içerisinde bir sonraki yıla devir işlemleri tamamlanır.

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  4.5. Yönetim Dönemi Hesabı İşlemleri   iş akış şeması   A   B

  Kamu idarelerinin hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Yönetim dönemi, bir mali başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra, mahsup dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsar. Yönetim dönemi hesabı, bütün mali işlemleri kapsayan mali tablo, rapor, defter, cetveller ve sayım tutanaklarından oluşmakta ve görev başındaki muhasebe yetkilisi tarafından, mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneği de muhasebe biriminde saklanır.

  Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.

  Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştay Başkanlığınca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştay Başkanlığına, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına (taşınır konsolide görevlisi) gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  4.6. Kesin Hesap İşlemleri   iş akış şeması

  Kesin hesap cetvel ve belgeleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır. Genel ve özel bütçeli kurumlarda Mali Yönetim Sisteminden (MYS) alınan cetvel ve belgeler, izleyen malî yılın Mayıs ayının on beşine kadar Rektör ve Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanmış olarak Maliye Bakanlığına gönderilir.

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı