Faaliyet Raporu İşlemleri

8. Faaliyet Raporu İşlemleri   iş akış şeması

Üst yazı ile birimlerden Faaliyet Raporlarını hazırlamaları istenir.

Birimlerin raporu hazırlarken karşılaştıkları sorunlar Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından telefon aracılığı ile giderilmeye çalışılır. Birim Faaliyet Raporları Birimlerin üst yöneticilerine imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Birim Faaliyet Raporları konsolide edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır, Üniversite Faaliyet Raporu Rektörlük Makamının oluruna sunulur. Gerekli düzeltmeler yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı ‘’Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan’ını imzalar ve üst yönetici olarak Rektör ‘’İç Kontrol Güvence Beyanı’’nı imzalar.

Basılan rapor Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na ve Sayıştay Başkanlığı'na gönderilir. Sayıştay’dan gelen Uygunluk Bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Üniversite internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.