Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri

10. Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri

10.1. Giriş İşlemleri   iş akış şeması

"Üniversitemiz birimlerince satın alma, bağış/hibe, sayım fazlası ve benzeri nedenle girişi yapılması gereken taşınırlar, taşınır mal otomasyonunu üzerinden yürütülür. Ambara girişi yapılacak taşınırlar kayda esas bir belge karşılığında (muayene kabul komisyonu tutanağı, devreden idarenin çıkış kaydına esas TİF, bağış ve yardım yoluyla gelenler ile fiili sayım fazlaları için tutanak vb.) teslim alınır. Kayda esas belge ile teslim alınan taşınırların cins, nitelik, miktar, değer olarak karşılaştırması yapılarak “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir. Bu düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri ödeme emri belgesi ekinde, diğer durumlarda ise üst yazı ekinde muhasebeleştirme işlemi yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilir.

10.2. Çıkış İşlemleri   iş akış şeması

Tüketim suretiyle çıkış, kullanım suretiyle çıkış, devir suretiyle çıkış, satış suretiyle çıkış, kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış ve hurdaya ayırma nedeniyle çıkış işlemleri yapılır. <

Tüketim malzemeleri, taşınır istek belgesi karşılığında düzenlenecek taşınır işlem fişi ile çıkış kaydedilir. Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları ilk giren-ilk çıkar esasına göre yapılır. Tüketime verilmiş taşınırların onaylı listesi üç aylık dönemlerin sonunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine gönderilir.

Kullanıma verilen dayanıklı taşınırlar, zimmet fişi (Taşınır Teslim Fişi) düzenlenerek ilgili kişinin imzası karşılığında teslim edilir. Ambara iade edilen dayanıklı taşınırlar için taşınır iade belgesi düzenlenerek düşme işlemi yapılır.

Devir suretiyle çıkışta onay, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve/veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan;

  • Hurdaya ayrılan taşınırlar için “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı”,
  • Sayımda noksan çıkan taşınırlar için “Sayım Tutanağı” ile “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına” dayanılarak çıkışa esas taşınır işlem fişi düzenlenir.
  • Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Maliye Bakanlığınca Parasal Sınırlar ve Oranlar Tebliğiyle belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve birer nüshası (imzaları tamamlanmış olarak) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine gönderilir.

    10.3. Devir İşlemleri   iş akış şeması

    Üniversitemiz birimlerinin ambarları arasında veya diğer kurumlardan yapılan devir Taşınır İşlem Fişleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe birimine gönderilir. Taşınır İşlem Fişlerinin kayıt işlemleri yapılarak muhasebeleştirilmesi sağlanır. Üzerindeki taşınırları devretmeyen personelin birimle ilişiği kesilmez