Bütçe ile İlgili İşlemler

1.1. Bütçe Hazırlık İşlemleri

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  Strateji ve Bütçe Başkanlığınca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili yazı yayınlanır. Harcama birimlerine bütçe tekliflerinin hazırlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından duyuru yazısı gönderilir.

  Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda hazırlanan bütçe teklifleri harcama birimlerden alınır. Orta Vadeli Program ve Mali Planın yayınlanmasından sonra bütçe teklifleri Eylül ayı sonuna kadar e-bütçe sistemine girilerek, üst yönetim tarafından imzalanıp Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilir.

  Bütçe teklif girişleri tamamlandıktan sonra cari bütçe teklifi ile yatırım bütçe teklifi Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde bütçe görüşmeleri yapılır.

  Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan kurum bütçeleri konsolide edilerek oluşturulan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bütçe ve Plan Komisyonu’na gönderilir. Komisyon toplantı gündemine uygun olarak Bütçe ve Plan Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri tamamlanır.

  Bütçe ve Plan Komisyonu’nda kurumlar itibariyle görüşülen merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı, genel kurulda da kurumlar itibariyle görüşülerek, resmi gazetede yayınlanarak kanunlaşır.


  1.2. Bütçe Uygulama İşlemleri

  1.2.1. Ayrıntılı Finans Programının Hazırlanması

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  Ayrıntılı Finans Programının hazırlanmasına ilişkin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Maliye Bakanlığı’nca yayınlanır.

  Harcama birimleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin aylara dağılımını içeren ayrıntılı harcama programlarına ilişkin tekliflerini talimatta belirtilen ilke ve esaslar doğrultusunda hazırlayarak, Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.

  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilen Ayrıntılı Finans Programı (AFP) teklifi, üst yönetim onayına sunularak Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finans Programı, detay dağılımları Strateji Bütçe Başkanlığı e-bütçe sistemine giriş yapılarak onaylanır.

  E-bütçe sisteminde onaylanan Ayrıntılı Finans Programı (AFP) harcama birimlerine bir üst yazı ekinde gönderilir. Ayrıntılı Finans Programına (AFP) uygun olarak ödenek gönderme belgesi düzenlenir ve ödenekler aylar itibariyle serbest bırakılır.

  1.2.2. Ödenek Aktarma ve Ek Ödenek İşlemleri

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  Birimlerden gelen aktarma ve ek ödenek talepleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslara ve ilgili mevzuata göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Kurum içi aktarmalarda harcama birimleri taleplerinde bütçelerinde yer alan ödeneklerinin yetersiz kalan tertibi ile aktarma yapılacak tertibi de belirtirler. Uygun olmayan aktarma talepleri gerekçesi belirtilerek harcama birimlerine iade edilir.

  Mevzuat çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılacak işlemler e-bütçe sistemine giriş yapılır ve ödenek gönderme belgesi düzenlenir.

  Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sonuçlandırılması gereken talepler için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan gerekçeli bir üst yazı üst yönetimin onayına sunulur. Onaylanan yazı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülen aktarma ve ek ödenek işlemleri e-bütçe sisteminde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle serbest bırakılır.

  1.3. Bütçe Uygulama Sonuçları

  1.3.1. Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçlarının Hazırlanması

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları Sayıştay Başkanlığı’na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına üst yazı ile gönderilir ve ayrıca elektronik ortamda girişleri yapılır. Üniversitemiz WEB sayfasından kamuoyuna duyurulu.

  1.3.2.Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

 • İş Akış Şeması
 • Süreç Kartı

  Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca gönderilen yazıya istinaden hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu üst yönetimin onayı alınarak bir üst yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Ayrıca söz konusu rapor Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna da duyurulur.